Επιστροφή

2η τροποποίηση της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων του Β’ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31918/191 (ΦΕΚ Β’ 1338/13.04.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.06.2019 (Β΄2583/27.06.2019) Κοινής Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Βάσει των ανωτέρω έχουν ενημερωθεί ο Οδηγός Εφαρμογής  και τα σχετικά παραρτήματα  τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ (Β’ Κύκλος).

Στην τροποποίηση περιλαμβάνονται:

- Η παράταση της προθεσμίας επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος έως 30/06/2020, για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης δανείου και η προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 11/03/2020 έως και 31/05/2020 (κεφ. 5.2).

- Η δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα, για ακίνητα που έχουν υποβάλει δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων, ανεξαρτήτως πληρωμής του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα (κεφ. 2.1.2, 5.1, Παράρτημα Ι).

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.