Επιστροφή

3η τροποποίηση της Προκήρυξης του Β’ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/63628/410 (ΦΕΚ Β’ 2841/13.07.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.06.2019 (Β΄2583/27.06.2019) Κοινής Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

Βάσει των ανωτέρω έχει ενημερωθεί ο Οδηγός Εφαρμογής  ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ (Β’ Κύκλος).

Στην τροποποίηση περιλαμβάνονται:

- Η παράταση της προθεσμίας επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος έως και τις 15.09.2020, για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης δανείου και η προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 11.03.2020 έως και 31.08.2020 (παρ. 5.2).

 

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.