Επιστροφή

4η τροποποίηση της Προκήρυξης του Β’ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/6989/75 (ΦΕΚ Β’ 311/28.01.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.06.2019 (Β΄2583/27.06.2019) Κοινής Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Στην τροποποίηση περιλαμβάνονται παρατάσεις προθεσμίας:

Α. Για οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης Δανείου και η άνω προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 11.03.2020 ως και 30.05.2021, για τις οποίες η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 31.05.2021.

Β.  Για τις αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 23/10/2020 ως και 29/06/2021, για τις οποίες η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 30/06/2021.

 

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.