Επιστροφή

5η τροποποίηση της Προκήρυξης του Β’ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69555/1393 (ΦΕΚ Β’ 3444/29.07.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/ 27.06.2019 (Β΄2583) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Στην τροποποίηση περιλαμβάνονται παρατάσεις προθεσμίας:

Α. Για οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης Δανείου και η άνω προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 31.05.2021 ως και 29.11.2021, για τις οποίες η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 30.12.2021.

Β.  Για τις αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 30.06.2021 ως και 30.12.2021, για τις οποίες η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 31.12.2021.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.