Επιστροφή

6η τροποποίηση της Προκήρυξης του Β’ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/527/6 (ΦΕΚ Β’ 49/12.01.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/ 24.06.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄2583).

Στην τροποποίηση περιλαμβάνονται παρατάσεις προθεσμίας:

Για αιτήσεις σε υπαγωγή, οι προθεσμίες αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), καθώς και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, που λήγουν στις 26/12/2021 και 31/12/2021 αντίστοιχα, παρατείνονται αυτοδίκαια ως και τις 25/04/2022 και 30/04/2022 αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.