Επιστροφή

Ανακοινώσεις του Α’ Κύκλου

Σας γνωρίζουμε ότι για τον Β’ Κύκλο αιτήσεων του Προγράμματος χρήσιμες είναι και οι κάτωθι ανακοινώσεις του Α’ κύκλου σχετικά με (πατήστε τα links):

Την αποβίωση ωφελουμένων μετά την αποδοχή της Υπαγωγής τους στο Πρόγραμμα, στις 12/09/2018

Την αλλαγή συνεργαζόμενης Τράπεζας, στις 28/09/2018

Τις ασφαλιστικές εισφορές μη στεγασμένων επαγγελμάτων, στις 30/10/2018

Την αλλαγή πρότασης παρεμβάσεων και ανάκληση ΠΕΑ, στις 12/12/2018

Τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παροχής ΖΝΧ, στις 21/06/2018

Τις απαιτήσεις ενεργειακών χαρακτηριστικών και σήμανσης CE, στις 23/10/2018

Την ονομαστική θερμική ισχύ, στις 25/01/2019