Επιστροφή

Απαιτούμενη διαδικασία σε περίπτωση εκπρόθεσμης ΕΕΔΜΚ

Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο υλοποίησης αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»  Β' Κύκλος , και στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται  Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) για την εκτέλεση των εργασιών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29   του Ν.4495/2017),  η έκδοση της ΕΕΔΜΚ γίνεται πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Σε περίπτωση που εκδοθεί εκπρόθεσμη  ΕΕΔΜΚ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (παρ. 3 του άρθρου 81 του Ν.4495/2017 για την οποία προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), απαιτείται να ακολουθηθεί η κατωτέρω διαδικασία νομιμοποίησης των εργασιών , προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αίτησης και  εν συνεχεία η εκταμίευσή της.

Η διαδικασία που ακολουθείται  έχει ως εξής:

  1. Ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) για τη λανθασμένη έκδοση της ΕΕΔΜΚ, προκειμένου να εκδώσει απόφαση επιβολής προστίμου και χρηματικό κατάλογο για το πρόστιμο, ο οποίος βεβαιώνεται στη ΔΟΥ  (το τελικό ποσό προστίμου για τη νομιμοποίηση  ανέρχεται σε 200 €).
  2. Α. Σε περίπτωση που η ΥΔΟΜ προβεί σε ανάκληση της εκδοθείσας ΕΕΔΜΚ, εκδίδεται από το e-Άδειες, κατόπιν υποβολής από τον μηχανικό, Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Ο μηχανικός, στη στήλη “Επιμέρους περιπτώσεις» επιλέγει «Νομιμοποίηση», οπότε ζητείται η επισύναψη του αρχείου «Απόφαση επιβολής προστίμου, Χρηματικός κατάλογος βεβ. σε ΔΟΥ». Επιπλέον, ο τίτλος της πράξης αναφέρει «Νομιμοποίηση εργασιών....».

       Β.  Σε περίπτωση που η ΥΔΟΜ δεν προβεί σε ανάκληση της εκδοθείσας ΕΕΔΜΚ, εκδίδεται από το e-Άδειες, κατόπιν υποβολής από τον μηχανικό, Αναθεώρηση Έγκρισης Εργασιών         Δόμησης Μικρής Κλίμακας, σε συνέχεια της εκδοθείσας ΕΕΔΜΚ. Ο μηχανικός, στη στήλη «Επιμέρους περιπτώσεις» επιλέγει «Νομιμοποίηση», οπότε ζητείται η επισύναψη του αρχείου «Απόφαση επιβολής προστίμου, Χρηματικός κατάλογος βεβ. σε ΔΟΥ». Επιπλέον, ο τίτλος της πράξης αναφέρει «Νομιμοποίηση εργασιών....».        

  1. Ενημερώνεται η ΥΔΟΜ για να βεβαιωθεί στην εφορία το τελικό πρόστιμο προς πληρωμή.
  4. Αναρτώνται στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος  η εκδοθείσα ΕΕΔΜΚ για την αίτηση, ο χρηματικός κατάλογος που έχει εκδοθεί και το αποδεικτικό      πληρωμής του προστίμου.