Επιστροφή

Τροποποίηση της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.06.2019 (Β’ 2583/27.06.2019) ΚΥΑ με τίτλο: «Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/66865/554 (ΦΕΚ Β’ 3081/31.07.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.06.2019 (Β’ 2583/27.06.2019) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.”.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο πίνακας της παραγράφου 5.2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης – Προθεσμίες διαμορφώνεται ως εξής:

 

Περιφέρεια

Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας             

Από 16.09.2019

Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης

Από 19.09.2019

 

Αττικής, Νοτίου Αιγαίου

Από 23.09.2019